Inhoudsopgave Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk

Handleiding

1   Wat wordt beschermd?

1.1 Hoe kom ik aan mijn auteursrecht?

1.2 Waarop rust auteursrecht?

1.3 Door het auteursrecht niet beschermde werken en prestaties

1.4 Een aantal beschermde werken en prestaties nader belicht
1.4.a Ontwerpen, schetsen, concepten en formats
1.4.b Lettertypen en grafische vormgeving
1.4.c Woorden, zinnen, titels en slogans
1.4.d Brieven, e-mails, dagboeken en persoonlijke notities
1.4.e Nieuwsberichten
1.4.f Interviews
1.4.g Personages
1.4.h Foto’s
1.4.i Bankbiljetten
1.4.j Computerprogramma’s
1.4.k Databanken

1.5 Het naburig recht van uitvoerend kunstenaars, producenten en omroepen

2   Wie heeft het auteursrecht?

2.1 Wie is de maker?

2.2 Meer dan één maker

2.3 Werken gemaakt in opdracht

2.4 De bewerker, vertaler en parodist

2.5 De verzamelaar

2.6 Werken gemaakt in dienstverband

2.7 Een aantal makers nader belicht
2.7.a De fotograaf en het afgebeelde werk
2.7.b De illustrator
2.7.c De interviewer
2.7.d De makers van een muziekwerk
2.7.e De makers en de producent van een film

2.8 De uitgever

2.9 De uitvoerend kunstenaar, fonogram- en filmproducent en omroep

3   Over welke rechten kan de auteur beschikken?

3.1 De rechten van de auteur

3.2 Het verveelvoudigingsrecht
3.2.a Het reproductierecht
3.2.b De tijdelijke technische kopie
3.2.c Het recht op de bewerking
3.2.d Het recht op de vertaling

3.3 Het recht op openbaar maken
3.3.a Het terbeschikkingstellingsrecht
3.3.b Geen openbaarmaking in familie- of vriendenkring
3.3.c Geen openbaarmaking tijdens de les
3.3.d Het verhuur- en uitleenrecht

3.4 Specifieke bepalingen voor computerprogramma’s

3.5 Uitputting van het auteursrecht

3.6 De morele rechten
3.6.a Plaats in de wet
3.6.b Het recht op naamsvermelding
3.6.c Redelijk verzet tegen wijzigingen in het werk
3.6.d Aantasting eer of goede naam
3.6.e Specifieke bepalingen voor audiovisuele werken

3.7 De wettelijke beschermingstermijn
3.7.a De duur van vermogensrechten
3.7.b De duur van morele rechten

3.8 Het volgrecht van de beeldend kunstenaar

3.9 De rechten van de producent van een databank
3.9.a Inhoud van het databankenrecht
3.9.b Beperkingen op het databankenrecht

3.10 Naburige rechten

4   Gebruik maken van het werk van anderen in het eigen werk

4.1 Beperkingen van het exclusieve recht

4.2 Gebruik van internet: downloaden en embedden

4.3 De bewerking: vertaling, samenvatting, incidentele verwerking en parodie
4.3.a Nieuw werk of een bewerking of plagiaat?
4.3.b Samenvatting en uittreksel
4.3.c Incidentele verwerking
4.3.d Karikatuur, parodie of pastiche

4.4 Het citaatrecht
4.4.a Wanneer mag worden geciteerd?
4.4.b Een logisch verband
4.4.c Redelijk aantal en redelijke omvang
4.4.d Geen zelfstandige functie
4.4.e Respect voor de morele rechten
4.4.f Foto’s, muziek, persoverzichten en het kunstcitaat

4.5 Gebruik in onderwijsmateriaal
4.5.a De onderwijsexceptie
4.5.b Een kort gedeelte of een kort werk
4.5.c Billijke vergoeding

4.6. Gebruik voor de nieuwsvoorziening
4.6.a Persexceptie
4.6.b Actuele rapportages en persoverzichten

4.7 Het recht van de geportretteerde
4.7.a Portretrecht
4.7.b Portretten gemaakt in opdracht
4.7.c Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt

4.8 Beeldrecht en kunstwerken in openbare plaatsen

4.9 Beperkingen ten gunste van justitie, de eigenaar en de schilder

4.10 Het gebruik van muziek- en filmwerken

4.11 Andere rechten om rekening mee te houden

4.12 Het vinden van rechthebbenden

5   De exploitatieovereenkomst: het wettelijk kader

5.1 In eigen beheer uitgeven of samenwerken met een exploitant?

5.2 Wettelijke regels voor de exploitatieovereenkomst

5.3 De verschillen tussen overdracht en de (exclusieve) licentie

5.4 Het contracteren van morele rechten en toekomstige werken en exploitaties

5.5. Het recht op een billijke vergoeding

5.6 Het recht op ontbinding bij onvoldoende exploitatie

5.7 Het recht om onredelijk bezwarende bedingen te vernietigen

5.8 Het recht op open access voor wetenschappelijke artikelen

5.9 Het filmcontractenrecht

6   De exploitatieovereenkomst: algemene aandachtspunten

6.1 Leidraad voor de opstelling van het contract

6.2 Partijen

6.3 Considerans

6.4 Het werk

6.5 Overdracht of, al dan niet exclusieve, licentie en de procesvolmacht

6.6 Vrijwaring en aansprakelijkheid

6.7 Het aangaan van de exploitatieverplichting en het concurrentiebeding

6.8 Exploitatiewijze en vormgeving

6.9 Het honorarium en de betaling

6.10 Duur, herziening en beëindiging

6.11 Toepasselijk recht en keuze rechter of alternatieve geschillenbeslechting

6.12 De rol van verenigingen en collectieve beheersorganisaties 

7   De exploitatieovereenkomst voor specifieke werken

7.1 Oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

7.2 De vertaling

7.3 Het kinderboek

7.4 Educatieve uitgaven

7.5 Wetenschappelijk werk

7.6 Software

7.7 Databanken

7.8 Journalistieke werken

7.9 Foto’s en tekeningen

7.10 Overeenkomsten met (hoofd)redacties

7.11 Het muziek(uitgave)contract

7.12 Overeenkomsten voor filmwerken

7.13 Schrijven voor theaterproducties

8   Collectief beheer van rechten

8.1 Het nut van collectief beheer 

8.2 De privékopie (Thuiskopie)

8.3 Het kopiëren uit uitgegeven werken (Reprorecht)

8.4 Het uitlenen van werken door bibliotheken (Leenrecht)

8.5 De distributie van film- en televisiewerken

8.6 Het digitaliseren en beschikbaar stellen van cultureel erfgoed

8.7 Stichting PRO voor regelingen met uitgevers
8.7.a De readerregelingen voor het onderwijs
8.7.b Knipselkranten en -diensten
8.7.c Overige taken van Stichting PRO

8.8 Pictoright voor regelingen met beeldmakers
8.8.a Individuele rechten (beeldrecht) en collectieve rechten
8.8.b Het volgrecht

8.9 Buma en Stemra voor het openbaar maken en vastleggen van muziekwerken 

8.10 Sena voor het openbaar gebruik van op commerciële basis uitgebrachte muziek 

8.11 Videma voor het zakelijk gebruik van televisieprogramma’s

8.12 Lira voor schrijvers

8.13 VEVAM voor regisseurs

8.14 NORMA voor uitvoerend kunstenaars

8.15 SEKAM, SEKAM Video en StOPnl voor film- en televisieproducenten

8.16 STAP, SVVP en PM voor producenten van muziek en multimedia

8.17 Het toezicht

8.18 Klachten- en geschillenregelingen voor alle belanghebbenden

9   Handhaving van rechten

9.1 Inbreuk

9.2 De burgerrechtelijke vordering
9.2.a Wie kan optreden?
9.2.b Tegen wie kan worden opgetreden?
9.2.c Verklaring voor recht
9.2.d Voorlopige voorziening in kort geding
9.2.e Bodemprocedure
9.2.f Handhaving afspraken auteurscontract
9.2.g Beslaglegging
9.2.h Bescherming technische voorzieningen
9.2.i Hoe kan worden opgetreden?

9.3 Arbitrage en mediation

9.4 De strafvordering

9.5 Welk recht is van toepassing?


Register Auteurswet

Afkortingenlijst

Trefwoordenregister