Uitvoering via CBO´s

Voor de uitvoering van het Steunfonds staan collectieve beheersorganisaties (CBO’s) klaar die ook zorgdragen voor de private financiering. De betreffende VOI©E-leden zijn daartoe geëquipeerd, onder andere met hun culturele fondsen, en staan in directe relatie tot de gegadigden voor deze steun en beschikken over de benodigde kennis en data.

Transparantie en toezicht

De CBO’s moeten aan strenge eisen voldoen inzake transparantie en verantwoording op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Zij staan daarbij onder intern toezicht van vertegenwoordigers van de betrokken rechthebbenden en onder overheidstoezicht van het College van Toezicht Auteursrechten.

Deelnemende CBO’s

De aan de uitvoering van het projectplan voor het Steunfonds deelnemende collectieve beheersorganisaties zijn Buma/Stemra, Sena, Lira, Pictoright, NORMA en VEVAM. Deze CBO's beheren rechten voor circa 100.000 rechthebbenden, waarvan 60.000 in de muzieksector (incl. uitgevers en producenten) en 40.000 makers en uitvoerende kunstenaars in de sectoren audiovisueel en geschriften/beeld.

Meer over collectieve beheersorganisaties leest u op de website van VOICE.