• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    400.000 

    Beschikbare subsidie  

    500.000

    Totaal

    900.000 


  Door de coronacrisis worden schrijvers, vertalers en journalisten geconfronteerd met afzeggingen van schrijfopdrachten, publieke optredens, lezingen, evenementen, prijsuitreikingen en voorstellingen. Het gevolg is dat zij nu (een deel van) hun inkomsten missen. De Stichtingen Lira en Lira Fonds hebben daarom uit eigen reserves middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van Compensatieregelingen aan de Stichting Steunfonds Auteurs en aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), voor een totaalbedrag van € 400.000, als garantiesubsidie. De Compensatieregelingen zijn specifiek bedoeld voor (gedeeltelijke) compensatie van ten gevolge van de coronacrisis gederfde inkomsten. Ze staan open voor auteurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun professionele werkzaamheden. Onder ‘auteurs’ wordt verstaan zelfstandige professionele makers van teksten, in de meest ruime zin van het woord. Derhalve in een niet limitatieve opsomming: schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, scenaristen, freelance journalisten, ondertitelaars en andere groepen makers van teksten. De Stichting Steunfonds Auteurs en het Sociaal Fonds van de NVJ beogen binnen het maximum-budget van € 400.000 een zo breed mogelijke groep auteurs te laten profiteren van de Compensatieregelingen, ongeacht of de auteurs lid zijn van de Auteursbond, de NVJ of aangesloten bij Lira.

  Voor de tekstauteurs zal € 500.000 beschikbaar komen uit de OCW-gelden, ten behoeve van projectsubsidies. De Stichting Lira Fonds  wil dit geld beschikbaar stellen aan drie regelingen voor projectsubsidies/werkbeurzen:
  1. Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers, uitvoering door de Stichting Steunfonds Auteurs. 
  2. Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs, uitvoering door de Stichting Steunfonds Auteurs. 
  3. Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, uitvoering door de Stichting MatchingFonds van De Coöperatie.

  De doelstelling van de drie regelingen is om onafhankelijke tekstauteurs door middel van een werkbeurs die rechtstreeks aan hen wordt uitgekeerd in staat te stellen hun originele professionele creatieve ideeën uit te blijven voeren. De regelingen zijn bedoeld voor alle zelfstandige professionele tekstauteurs, die aan de voorwaarden voldoen. Lidmaatschap van (beroeps)organisaties zoals de NVJ, de Auteursbond en de Coöperatie is geen vereiste. Ook is toegang tot de regelingen niet beperkt tot aangeslotenen van Lira. Met de drie regelingen kunnen naar verwachting tussen de 150 à 200 tekstmakers worden ondersteund middels werkbeurzen van maximaal € 5000.

  © Auteursrecht 2020