Steunfonds Rechtensector

Het Steunfonds Rechtensector beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds is door privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar.

Budget van 10 miljoen euro en infrastructuur

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E) heeft uit eigen, grotendeels voor sociaal-culturele bestemde, middelen een budget van 5 miljoen euro beschikbaar voor steun aan rechthebbenden in de muzieksector, aan makers van audiovisuele werken en aan schrijvers en beeldmakers van geschriften. De minister van OCW heeft de verantwoordelijkheid die de sector hierin heeft genomen zodanig gewaardeerd dat zij dit bedrag heeft verdubbeld uit de 300 miljoen euro die extra beschikbaar is gekomen voor de culturele sector.
Zie hier het persbericht van de Federatie Auteursrechtbelangen over de start van het Steunfonds Rechtensector.

 

Projecten in uitvoering

De plannen voor de besteding van de eigen middelen en voor de projectsubsidie van OCW moeten voor een groot deel nog nader worden uitgewerkt en aan de minister ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Per deelnemende CBO wordt aangegeven wat de voorgenomen plannen zijn en voor de projecten die reeds in gang zijn gezet is een verwijzing naar de hierover bij de betreffende CBO beschikbare informatie opgenomen.

 

Bezwaarprocedure

De aan het steunfonds rechtensector deelnemende CBO’s beschikken over een bezwaarprocedure, waarbij de personen die een besluit nemen over het bezwaar niet betrokken zijn geweest bij het betwiste besluit en het besluit over het geschil het betwiste besluit overruled (bindend besluit). Dit staat los van een geboden eerdere  gelegenheid om vragen, opmerkingen en commentaren in te dienen bij de instantie die het besluit over de besteding van subsidiegelden hebben genomen. Let daarbij goed op de gestelde termijnen die de deelnemende CBO’s bij hun voorwaarden voor toekenning van subsidieaanvragen kenbaar maken.
Buma/Stemra, Pictoright en NORMA maken gebruik van de bezwaarprocedure die bij de Federatie Auteursrechtbelangen is ingericht.