Bronnenlijst

Het Besluit zorgvuldig onderzoek geeft een nauwkeurige opsomming van alle bronnen die in elk geval moeten worden geraadpleegd. In dit overzicht worden per bron de vindplaatsen gegeven van Nederlandse organisaties die mogelijk behulpzaam kunnen zijn.
NB Daar waar in het overzicht wordt vermeld dat de vindplaats van rechthebbenden “mogelijk” is via navraag bij de desbetreffende organisatie, 
geldt dat afspraken gemaakt moeten worden over de voorwaarden, waaronder eventuele kostenvergoeding. Voorop staat dat de collectieve beheersorganisaties kunnen en willen zorg dragen voor een eenvoudige procedure en een vrijwaring, waarmee heel veel tijd en kosten bij de erfgoedinstellingen – met name bij grote digitaliseringsprojecten - bespaard kunnen worden. 

Bij een zorgvuldig onderzoek worden voor de volgende categorieën van werken in ieder geval de volgende bronnen geraadpleegd. 

A. VOOR GEPUBLICEERDE BOEKEN
1°. de nationale bibliotheekverzameling van de Koninklijke Bibliotheek, bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en catalogi van openbare bibliotheken en bibliotheken van universiteiten;
>> het wettelijk depot, bibliotheekcatalogi en door bibliotheken en andere instellingen bijgehouden trefwoordenlijsten. Nederland beschikt over een goed functionerend vrijwillig depot bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). De online toegankelijke KB-catalogus bevat boeken en tijdschriften, handschriften, kranten, digitale bestanden, kaarten en bladmuziek. Naast deze catalogus is op de KB-website een compleet overzicht te vinden van alle catalogi en digitale collecties, deels vrij toegankelijk, deels alleen voor KB Jaarpashouders. Bladmuziek en boektitels van het Nederlands Muziek Instituut zijn ook afzonderlijk te vinden in de catalogus van het Nederlands Muziek Instituut. De KB beheert het ISSN Centrum Nederland waar tijdschriften of andere seriële Nederlandse uitgaven met een uniek International Standard Serial Number kunnen worden opgenomen, mits de publicatie voldoet aan de opnamecriteria van het Depot van Nederlandse Publicaties; de titel wordt dan met ISSN opgenomen in de Nederlandse Bibliografie en in de wereldwijde ISSN-database.
2°. databanken van verenigingen van uitgevers en schrijvers;
>> De ledenlijst van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) bevat op concernniveau circa 150 leden; samen met de groepsverenigingen van algemene uitgevers (GAU), educatieve uitgevers (GEU), Media voor Vak en Wetenschap (MVW), Groep Publiekstijdschriften en NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigen zij het merendeel van de momenteel actieve commerciële  uitgevers. De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) publiceert een lijst van literaire vertalers; auteurs en freelance journalisten kunnen ook via de VSenV worden benaderd. Het Expertisecentrum Literair Vertalen biedt een vertalersbestand. Het Netwerk Scenarioschrijvers publiceert een ledenbestand. De Vereniging van Letterkundigen (VVL) biedt een lijst met theaterteksten en toneelschrijvers
3°. databanken en registers van schrijvers, artiesten en hun houders van auteursrechten;
>> WATCH (Writers Artists and their Copyright Holders) is a database of copyright contacts for writers, artists, and prominent people in other creative fields [...] and, increasingly, authors in all the major European languages. The project is 

jointly run by the Universities of Reading and Texas.  NB Relevante bron voor onderzoek naar al dan niet verweesd zijn van een werk;  voor eventuele regeling van rechten is het in voorkomende gevallen raadzaam de desbetreffende Nederlandse organisatie te raadplegen, aangezien deze databank daarvoor verwijst naar organisaties die voor gebruik in Nederland doorgaans geen regeling kunnen treffen. Er is geen Nederlands equivalent voor WATCH.
4°. de databank van het internationaal standaardnummer voor boeken en andere databanken die in druk verschenen boeken catalogiseren;
>> Het Nederlandse Bureau ISBN wordt gefaciliteerd door het CB en beheert de toepassing van het ISBN voor titels van in Nederland en Vlaanderen gevestigde uitgevers. CB heeft in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap de snelle en gebruikersvriendelijke online applicatie TitelBank ontwikkeld, waarin alle in Nederland en Vlaanderen uitgegeven titels met een ISBN zijn opgenomen. De informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook titels die niet meer leverbaar zijn blijven zichtbaar in deze online tool.
5°. databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, organisaties die reproductierechten beheren in het bijzonder;
>> In aanmerking komende CBO’s: Stichting Reprorecht en Stichting PRO reparteren aan uitgevers. Wat betreft reproductierechten kunnen zij echter geen of zeer beperkte relatie leggen met het uitgegeven fonds; alleen voor de leenrechtgelden mogelijk aanvullende informatie beschikbaar inzake ‘oud fonds’:  gegevens niet openbaar beschikbaar; mogelijk via Stichting PRO. Stichting Lira vertegenwoordigt schrijvers van romans, scenaristen, auteurs van educatieve boeken, dichters, freelance journalisten, vertalers, ondertitelaars, schrijvers van libretto’s, essayisten et cetera. Duizenden auteurs hebben zich aangesloten bij Lira. Daarnaast hebben zij met alle relevante landen in de wereld wederkerigheidscontracten gesloten. Met name door de verdeling van leenrechtgelden kan Lira een relatie leggen met het oeuvre van auteurs voor zover hun werken door openbare bibliotheken zijn uitgeleend: gegevens niet openbaar beschikbaar; mogelijk via Stichting Lira.
6° databanken en registers die virtuele internationale trefwoordenlijsten en toegankelijke registers van informatie over rechten en verweesde werken omvatten;
>> met inbegrip van VIAF (Virtual International Authority Files - virtuele internationale trefwoordenlijsten) en ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - toegankelijke registers van informatie over rechten en verweesde werken). Voor gepubliceerde wetenschappelijke artikelen: CrossRef, database waarin metadata (geen complete artikelen) over wetenschappelijke publicaties door de participerende uitgevers beschikbaar worden gemaakt en worden gelinkt via CrossRef Digital Object Identifiers (CrossRef DOI). CrossRef biedt ook free search. Wetenschappelijke uitgeverijen kunnen worden gevonden in de ledenlijst van STM (International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers). 

B. VOOR KRANTEN, MAGAZINES, DAGBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN:
1°. de bronnen genoemd onder A, onderdelen 1 en 5;
2°. de databank voor periodieke publicaties van het internationaal standaardnummer voor seriële publicaties; 
>> De KB beheert het ISSN Centrum Nederland waar tijdschriften of andere seriële Nederlandse uitgaven met een uniek International Standard Serial Number kunnen worden opgenomen, mits de publicatie voldoet aan de opnamecriteria van het Depot van Nederlandse Publicaties; de titel wordt dan met ISSN opgenomen in de Nederlandse Bibliografie en in de wereldwijde ISSN-database. 
3°. databanken van verenigingen van uitgevers, auteurs en journalisten;
>> Zie Nederlands Uitgeversverbond en Vereniging van Schrijvers en Vertalers onder A, onderdeel 2. Van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn de gegevens niet openbaar beschikbaar; mogelijk via NVJ. Voorts de databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, met inbegrip van organisaties die reproductierechten beheren. Zie de stichtingen Reprorecht, PRO en Lira onder A, onderdeel 5.

C. VOOR VISUELE WERKEN, MET INBEGRIP VAN KUNSTVOORWERPEN, FOTOGRAFIE, ILLUSTRATIES, VORMGEVING, ARCHITECTUUR, SCHETSEN VAN LAATSTGENOEMDE WERKEN EN ANDERE DERGELIJKE WERKEN DIE OPGENOMEN ZIJN IN BOEKEN, DAGBLADEN, KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN OF ANDERE WERKEN:
1°. de bronnen genoemd onder A en B;
>> alsmede bij door bibliotheken en andere instellingen bijgehouden trefwoordenlijsten: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD); Grafische Cultuurstichting / Bijzondere Collecties UVA (met een overzicht van relevante musea).
2°. databanken van verenigingen van makers van visuele werken;
>> zoals: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), openbare ledenlijstDutch IllustrationDuPho (Dutch Photographers, beroepsorganisatie voor professionele fotografen); Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI); Fotografen.nl, nationale fotografendatabase; Database fotojournalisten NVF op Villamedia freelancers; Master Photographers Network; Beroepsvereniging voor Nederlandse Stripmakers (BNS); Beroepsorganisatie Nederlandse Architecten (BNA); Het Nieuwe Instituut beheert het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw; Architectenweb
3°. databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, voor visuele kunsten in het bijzonder en met inbegrip van organisaties die reproductierechten beheren; 
>> Pictoright: ledenlijsten van beeldende kunstenaars mbt de exclusieve uitoefening van het reproductierecht en het volgrecht. Bij Pictoright kan men ook altijd navraag doen naar niet op de ledenlijsten vermelde visuele makers.
4°. voor zover van toepassing databanken van beeld- of fotoagentschappen;
>> zoals: Maria Austria InstituutNederlands FotomuseumHollandse HoogteANP PhotoSpaarnestadNationale BeeldbankGetty Images
VI ImagesReutersMagnumBruno PressPro Shots Photo AgencySunshine International Photo AgencyReporters BVMMPFotopersbureau Dijkstra B.V.Pics United Netherlands BVVidiPhotoBSR AgencyArnd Bronkhorst FotografieCartoon MovementArt AssociatesArtboxComic HouseLevRoughmenShop AroundStoryboardsThe Rep'sWiegel Art Promotion.

D. VOOR AUDIOVISUELE WERKEN EN FONOGRAMMEN:
1°. het media-archief dat door een door Onze Minister aangewezen instelling op grond van de Mediawet 2008 in stand wordt gehouden;
>> het wettelijk depot, zie KB onder A, onderdeel 1.
2°. databanken van verenigingen van producenten of van andere relevante verenigingen die bij deze werken een specifieke categorie van rechthebbenden vertegenwoordigen;
>> NVPI, branchevereniging van de entertainmentindustrie, heeft openbare ledenlijst (audio, video, interactief). Filmproducenten Nederland (FPN) is de belangenvereniging van de Nederlandse filmproducenten; het merendeel van de Nederlandse filmproducenten is bij de vereniging aangesloten: openbaar ledenbestand. Zie ook: Verenigde Nederlandse DocumentaireproducentenVereniging Nederlandse Animatie Producenten; Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP).
3°. databanken van instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed en openbare bibliotheken;
>> Instituut voor Beeld en Geluid herbergt ruim 800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek en heeft openbaar registerEYE Filminstituut; International Movie database IMDb: http://www.imdb.com/ 'movies, tv-shows, celebreties and more'
4°. databanken met desbetreffende standaarden en identificatiecodes zoals internationaal standaardnummer voor audiovisueel materiaal, internationale standaardcode voor muziekwerken en internationale standaardcode voor geluidsopnamen;
>> ISAN (International Standard Audiovisual Number) is een (vrijwillig) internationaal standaardnummer voor audiovisueel materiaal; de database kan vrij doorzocht worden op titels, voor meer informatie is registratie nodig. Het Nederlands agentschap Stichting ISAN-NL is in beheer bij VEVAM. ISWC (International Standard Music Work Code) is een internationale standaardcode voor muziekwerken, en ISRC (International Standard Recording Code) een internationale standaardcode voor geluidsopnamen (fonogrammen); de Nederlandse beheerder voor beide is Sena (zie ook onder 5).
5°. databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, in het bijzonder voor auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en audiovisuele producenten; 
>> Collectieve beheersorganisaties: Buma/Stemra heeft een openbaar toegankelijke titelcatalogus waarin gezocht kan worden op titel, tekstschrijver of componist. NB In de titelcatalogus staan alleen de zgn ‘actieve werken’, ofwel de werken waarop Buma/Stemra een ‘copyright verdeling’ heeft aangebracht. Daarnaast zijn er auteursrechtelijk beschermde muziekwerken waarvoor de copyright verdeling nog niet is bepaald of waarvan nog geen gebruik is geconstateerd. Deze muziekwerken komen dus niet in de titelcatalogus voor. Navraag bij Buma/Stemra is dus verstandig als de titelcatalogus geen antwoord biedt. Buma/Stemra participeert ook in de Global Repertoire Database (GRD). 
Sena beheert de naburige rechten op commercieel uitgebrachte fonogrammen en is de Nederlandse beheerder van de International Standard Recording Code (ISRC). Deze data zijn niet voor derden toegankelijk; Sena kan op verzoek aangeven of een titel al dan niet beschermd is en of de rechthebbenden al dan niet bekend zijn. 
SEKAM / SEKAM Video / STOPnl incasseren een aantal auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdelen deze vergoedingen onder de rechthebbende producenten van de desbetreffende films en televisieprogramma's; geen openbaar toegankelijke databank, mogelijk via SEKAM of via STOPnl.
VEVAM incasseert voor regisseurs die een film of tv-werk hebben gemaakt een aantal auteursrechtelijke vergoedingen, onder meer aandelen in de vergoeding die kabel-exploitanten betalen voor het doorgeven van werken en de zogenaamde thuiskopievergoedingen: geen openbaar toegankelijke databank, mogelijk via VEVAM (ook Nederlands agentschap ISAN).
NORMA vertegenwoordigt alle uitvoerende kunstenaars, zoals musici, acteurs, zangers, dansers, cabaretiers en andere artiesten; er is geen openbaar bestand van de circa 12000 aangeslotenen, mogelijk via NORMA.
De Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) verdeelt de binnenkomende gelden voor het thuiskopiegeld en voor het leenrechtgeld onder producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers): er is geen openbaar bestand, mogelijk via STAP.
6°. informatie op de verpakking van het werk waaronder aftitelingslijsten of medewerkerslijsten.