Update reprorecht

Hoofdstuk 8 – collectief beheer van rechten – 8.3 Reprorecht
  • Linktekst
  • In de Auteursrechtgids is hier beschreven hoe de verdeling van de reprorechtgelden gaat. Uitgangspunt voor de verdeelsleutel van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de zogenaamde reprografische verveelvoudigingen (van papier naar papier) is dat de makers ten minste 50% van vergoeding ontvangen, ook als de vergoeding via de uitgever wordt verdeeld. In de gids is gemeld dat aan een nieuw repartitiereglement wordt gewerkt dat rekening houdt met gewijzigde omstandigheden nu een groot deel van de gelden gebaseerd is op elektronische kopieën, waarvoor de mandaten van rechthebbenden moeten worden verkregen en waarover dus andere afspraken kunnen worden gemaakt. De onderhandelingen over een nieuw repartitiereglement werden in 2016 ook beïnvloed door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen de Belgische reprorechtorganisatie Reprobel tegen HP. Kern van deze uitspraak is dat uitgevers niet door de wetgever als houders van het reprorecht kunnen worden betiteld omdat zij niet beschikken over een zelfstandig recht, maar over een van de auteurs afgeleid recht. De Belgische wetgever had dat wel gedaan. Ter discussie staat of de Nederlandse wetgever dat ook (indirect) doet. De Nederlandse wetgever heeft stichting Reprorecht aangewezen als incasso-organisatie en keurt – via het College van Toezicht – het door betrokken partijen overeengekomen repartitiereglement goed. Het bestuur van Stichting Reprorecht heeft hier rekening mee gehouden bij de vaststelling van het nieuwe repartitiereglement. De stichtingen Leenrecht en Thuiskopie studeren nog op de mogelijke consequenties van deze uitspraak op hun repartitiereglement. De Europese Commissie vindt overigens dat deze uitspraak ten voordele van uitgevers gerepareerd zou moeten worden. In het najaar van 2016 presenteerde de Europese Commissie voorstellen om bepaalde aspecten van het auteursrecht in het kader van de Europese digitale agenda te moderniseren. In dat voorstel is opgenomen dat lidstaten de uitgevers wel een aandeel in wettelijke vergoedingsaanspraken mogen toekennen.
    © Auteursrecht 2020